นิมิต คริสตจักรแห่งสันติภาพ

การทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ให้สำเร็จ ทั้งใน ประเทศไทย และ ทั่วโลก
ร่วมมือกับองค์กร และ คริสตจักร ต่างๆ ที่มีนิมิตและภาระใจร่วมกัน
 

อุดมการณ์ของคริสตจักรแห่งสันติภาพ

สร้างให้ทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยการตั้งอยู่บนรากฐานของพระวจนะของพระเจ้า