หลักข้อเชื่อของคริสตจักรแห่งสันติภาพ (กรุงเทพฯ)

      คริสตจักรแห่งสันติภาพ มีหลักข้อเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของคริสตจักร
      ซึ่งมาจากหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่คริสตชนทั่วไปใช้ มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้

1.พระเจ้า
            เราเชื่อว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์เที่ยงแท้ ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์และทรงเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัด มีพระเจ้าเดียว ทรงสำแดงพระองค์เป็นสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภารนี้เท่าเทียมกัน แม้มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ร่วมกันในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป

2.พระเยซูคริสต์
         เราเชื่อว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดจากมาเรียหญิงพรหมจารีย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้อย่างสมบูรณ์ และมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกัน
ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และทรงคืนพระชนม์ในฝ่ายร่างกายจากความตายในวันที่สาม เพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จในเรื่องความรอด เพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นจากความบาป
พระองค์เสด็จลอยขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกาย ขณะนี้พระองค์ทรงสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาด้วยพระองค์เองอีกเป็นครั้งที่สอง เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์

3.พระวิญญาณบริสุทธิ์
        เราเชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาป และกระทำให้บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อทุกคน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และทรงประทานของประทานแก่ผู้ที่เชื่อทุกคนต่างๆ กัน เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต และรับใช้ในพระกายของพระคริสต์
เราเชื่อว่า ของประทานทุกอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ยังมีอยู่ในคริสตจักร และควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้เพื่อเสริมสร้างพระกาย
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแยกจากประสบการณ์บังเกิดใหม่ เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน หมายสำคัญเบื้องต้น คือ การพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด
เราเชื่อว่า ผู้เชื่อทุกคนต้องดำเนินชีวิตที่นบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.พระคัมภีร์
          เราเชื่อว่า พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ทุกคำในต้นฉบับนั้น พระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้น และทรงนำผู้เขียนโดยไม่มีข้อผิดพลาด จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตรฐานสำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ และเป็นแหล่งแห่งการสำแดงความจริงทุกประการ

5.การนมัสการ
          เราเชื่อว่า คริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ยน 4:23-24”แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง"
การนมัสการเป็นเรื่องการเห็นคุณค่าของพระเจ้า จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า ดังนั้นการแสดงออกใดๆ ที่อยู่ในกรอบพระคัมภีร์ที่ช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้า ตลอดจนการมีความปรารถนาและการเห็นคุณค่าในการนมัสการพระเจ้า ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
รูปแบบในการพระเจ้า ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฎในพระคัมภีร์ทั้งหมด เช่นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการนมัสการ การใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ การมีบรรยากาศเป็นอิสระและอยู่ในระเบียบ ในการแสดงออกของการนมัสการในที่ประชุม การตบมือ การยกมือ การกระโดด หรือการลิงโลด การร่ายรำ เป็นต้น

6.ฑูตสวรรรค์ และวิญญาณชั่ว
          เราเชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างฑูตสวรรค์จำนวนมาก ฑูตสวรรค์เหล่านั้นปราศจากบาปเมื่อถูกสร้าง แต่ลูซิเฟอร์ได้ตั้งใจทำบาป จึงกลายเป็นซาตาน ฑูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานจึงเป็นผีวิญญาณชั่ว ซาตานเป็นผู้ครอบครองโลกแห่งความบาปนี้ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้า มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าและชีวิตของมนุษย์

7.คริสตจักร
           เราเชื่อว่า คริสตจักรสากลมีคริสตจักรเดียว ประกอบด้วยผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัยรวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์ แต่ในท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมีคริสตจักรท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นมารวมกัน และจัดการประชุมเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นประจำ ฟังคำสอนในพระวจนะ สามัคคีธรรม เป็นพยาน ร่วมพิธีมหาสนิท และอธิษฐาน เป็นต้น เราเรียกว่า คริสตจักรท้องถิ่น โดยปกติคริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น

8.พิธีบัพติศมาในน้ำและพิธีมหาสนิท
          เราเชื่อว่า พิธีบัพติศมาในน้ำเป็นการประกาศการเข้าส่วนร่วมในพระกายของพระเยซูคริสต์ ปฏิบัติโดยวิธีจุ่มกายลงมิดน้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ การตาย การถูกฝัง และการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จะรับการบัพติศมาต้องเป็นผู้ที่กลับใจบังเกิดใหม่และเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเท่านั้น
พิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ระลึกถึงพระคุณ ความรักที่พระเยซูคริสต์มีต่อเรา โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปเรา โดยการตายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งควรทำเป็นประจำเสมอ จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

9.มนุษย์
          เราเชื่อว่า มนุษย์คู่แรกถูกสร้างมาโดยปราศจากบาปในพระฉายของพระเจ้า แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดย ความตั้งใจ ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาป ความบาปของมนุษย์ ทำให้มนุษย์จำเป็นจะต้องได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ มิฉะนั้นแล้วมนุษย์จะต้องถูกลงโทษให้พินาศนิรันดร์ในนรก

10.การรักษาโรค
      เราเชื่อว่า โดยปกติพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แต่เมื่อมนุษย์ทำบาปจึงทำให้เกิดความเจ็บป่วย และพระเจ้าจะรักษาคริสเตียนที่ป่วยไข้ ยกเว้นในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ คริสตจักรจึงถือปฏิบัติตามพระบัญชาของพระคริสต์ที่สั่งให้สาวกรักษาคนเจ็บให้หายโรค โดยการอธิษฐานขอการบำบัดรักษาผ่านทางฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระองค์

อย่างไรก็ตามแม้เราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาโรคของเรา แต่เราจะไม่ปฏิเสธการรักษาผ่านแพทย์และยากรักษาโรคด้วย ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่า การรักษาโรคของพระเจ้าโดยปกติเกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ในบางครั้งพระองค์มีพระประสงค์ในการรักษาโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

11.การพิพากษานิรันดร์
        เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายในวันสุดท้าย คนที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ เต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อจะได้รับการพิพากษาและรับโทษนิรันดร์ในนรกบึงไฟ

12.ความรอด
            เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้า เพราะเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ และการไถ่บาปของพระองค์ มิใช่โดยความดีที่ทำ ความเชื่อและการวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริง ย่อมหมายถึงการมี ท่าทีกลับใจต่อบาป และในที่สุดแสดงผลการกลับใจใหม่ในชีวิตหลังจากการบังเกิดใหม่แล้ว